A. Ratnikov & Partners

Filiaal Moskvas

Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners filiaal Vene Föderatsioonis pakub järgmised teenuseed:

construction

Nõustame ja esindame arendajaid, ehitajaid, kinnisasjade omanikke nii detailplaneeringute menetlustes, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise menetlustes, kui ka vastavate haldusaktide vaidlustamisel. Jagame oma teadmisi lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel nii ehitamise alustamisest kuni ehitise vastuvõtmiseni. Nõustame ehitajaid ja tellijaid igasuguste lepinguliste vaidluste ning ehitise garantiiga seotud vastuolude juures. Ehitus- ja planeerimisõigus sisaldab endas veel ehitusjärelevalve ja kinnisvaraarenduse alaseid küsimusi. Lisaks nõustame ja esindame riigihangetel hankijaid ja pakkujaid.

 

 

tax law

Maksuõigus kui õigusharu puudutab maksude olemust ja eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid, maksuõiguse üldpõhimõtteid, maksunõuete- ja kohustustega seonduvat ning maksumenetlust.

Advokaadid nõustavad kliente nii tehingute maksustamisega seotud küsimustes, maksuplaneerimises, maksumenetluses, maksuvaidlustes ja muudes maksustamisalastes küsimustes.

 

 

court

Tegeleme kohtuväliste ja kohtueelsete vaidluste lahendamisega ning esindame kliente tsiviil- ja haldusasjades kõigis kohtuastmetes, lisaks esindame kliente ka arbitraažimenetlustes.

 

 

 

finance

Nimetatud valdkonnas anname oma klientidele nõu eelkõige selliste teemade kohta nagu laenud, hoiused, hoiuste tagamine, valuutad, väärtpaberid, investeerimisfondid, arveldusarvete avamine jms.

 

 

 

 

debt

Võlaõigus on kontinentaaleuroopa õigussüsteemides eraõiguse osa, mille reguleerimise objektiks on võlasuhted. Võlaõigus jaguneb kaheks haruks: lepinguõigus ja lepinguväliste võlasuhete õigus (lepinguvälised kohustused). Võlaõigus reguleerib lisaks ka kahjude hüvitamisega seonduvat.

Lepinguõigus sisaldab endas erinevate lepingute koostamist ja nende õiguslikku analüüsi. Lepingute üldiseks liigituse aluseks on järgmine loetelu:
• müügi-, vahetus-, kinke- ja pärandamislepingud
• üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud
• laenu-, krediidi- ja liisingulepingud
• töö- ja teenistuslepingud
• teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus-, agendi-, komisjoni-, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
• seltsingulepingud
• kindlustuslepingud
• faktooringulepingud jm nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
• lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms)

commercial

Äriõiguse valdkonnas pakume oma klientidele nõu alates ettevõtte asutamise protsessist kuni ettevõtte likvideerimise lõpuleviimiseni. Eelnimetatule lisaks tegeleme igapäevaselt nõustamisega mis on seotud aktsionäride või osanike vaheliste suhetega, aktsionäride või osanike vahelised ja juhtkonna, nõukogu ja/või üldkoosoleku vahelised suhted ja lepingud, ettevõtete kapitali suuruste muutmised, üldkoosolekute korraldamised ja läbiviimised ning ettevõtete restruktureerimised, ühinemised ja jagunemised ning ettevõtete ja selle varade omandamised ja võõrandamised.

 

 

citizenship

Inimese õigus kodakondsusele ja vabale liikumisele on inimese üks tähtsamaid õigusi ja vabadusi. Kodakondsus loob stabiilse poliitilise-õigusliku sideme inimese ja riigi vahel, kelle kodanik ta on; kodakondsus loob inimese ja riigi vastastikused õigused ja kohustused. Elamisluba on vastava riigi poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse ja aluse vabaks sissesõiduks riiki ja väljasõiduks riigist elamisloa kehtivusaja jooksul. Konsulteerime oma kliente kodakondsuse küsimustes Euroopa Liidu riikides, mis on seotud kodakondsuse andmisest keeldumise ning varem väljastatud kodakondsuse kehtetuks tunnistamise vaidlustega; samuti konsulteerime kodakondsuse saamiseks dokumentide esitamisel. Konsulteerime oma kliente Euroopa Liidu riikides elamisloa saamiseks dokumentide esitamisel. Samuti esindame kohtutes klientide huve kodakondust ja elamislubade puudutavates vaidluses.

 

immigration

Immigratsiooniõiguse valdkonnas nõustame kliente seoses nii ajutise elamisloa esmase taotlemise ja pikendamisega ning sellega seotud menetlustega. Lisaks elamisloaga seonduvale küsimustele oleme abiks viisa taotlemisel ning sellega seotud küsimuste lahendamisel. Samuti on meie advokaatidel laialdased kogemused kodakondsusega seotud vaidluste lahendamisel ning varjupaigataotlejatega seotud küsimuste lahendamisel. Tulenevalt eeltoodust pakume järgmisi teenuseid: 
• Eesti elamisloa taotlemiseks ja pikendamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja esitamine;
• viisa taotlemisega seotud vajalike dokumentide koostamine ja taotluste esitamine;
• immigratsiooniõiguse alane nõustamine ja abi muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamine;
• nõuete ettevalmistamine immigratsiooniotsuste vaidlustamiseks;
• klientide esindamine riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutustes;
• kohtuvaidlused.

 

Filiaal Moskvas

Vene Föderatsioon,
Moskva,
109147
Talalikhina tänav 2/1 korp. 4

Tel + 7 499 39 09 659

Mob Tel + 7 925 07 07 587

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

 

 

 

 

tasuta menetlusdokumendid

Meeskond

Aleksei Ratnikov

vandeadvokaat Aleksei Ratnikov

Haridus:

2000.a. kõrgkool Veritas, õigusteaduskond

Töökogemus
05.2012 – käesoleva ajani Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners
02.2007.a. – 04.2012.a. Advokaadibüroo Tibar & Partnerid
10.2001.a. – 12.2006.a. Alter Õigusbüroo
10.2000.a. – 09.2011.a. Aule Advokaadibüroo

Keelesoskus: eesti, vene, inglise

Valdkonnad:

Asjaõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Haldusmenetlus ja haldusõigus, Intellektuaalne omand, Maksuõigus, Kohtumenetlus ja arbitraaž, Pangandus- ja finantsõigus, Pankrot ja saneerimine, Perekonnaõigus, Tööõigus, Võlaõigus, Äriõigus: ühinemised, jagunemised ja omandamised, kodakondsuse ja elamislubadega seotud küsimused

Liikmelisus:

advokaat alates 2006, vandeadvokaat alates 2011

 

 

 

Sergei Geller

majandusnõunik Sergei Geller

Haridus:

2006 kõrghariduse diplom turunduses, ettevõtluses ja ärijuhtimises, Tallinna Majanduskool

Jätkab haridust magistriõppes, Tallinna Tehnikaülikoolis

Töökogemus:

2016 - … Complex Consult OÜ, ettevõtte tegevjuht (äriühingute ja usaldusfondide teenused ja nõustamine)

2014 - … Bresc OÜ, tegevjuht (kinnisvara haldamine, projektijuhtimine)

2013 - 2015 Free NRG OÜ, tegevjuht (kinnisvara haldamine, projektijuhtimine)

2011 - 2012 B&B Tools Estonia AS, müügijuht

Keeleoskus: eesti, vene, saksa

Valdkonnad:

Majandusküsimused, advokaatide nõustamine majandus- ja maksuasjades

 

 

 

assistent Jelena Lahi

Haridus:

2010 Tallinna Ülikool, koolipedagoogika, kasvatuspsühholoogia, didaktika, koolikorraldus ja õiguslik regulatsioon

2006 Tallinna Ülikool, koolipedagoogika ja psühholoogia

2005 Eesti Kunstiakadeemia, disaini teaduskond

Töökogemus:

2018 - … Complex Consult OÜ juhiabi, projektijuht

2015 - 2017 TMHG arendusjuht, projektijuht

2011 - 2017 TMHG valikainete ja loovtööde juhendaja

Keeleoskus: eesti, vene, inglise

Valdkonnad:

Asjaajamine, büroo tegevuste koordineerimine

 

 

 

kasulikud lingid

kohus.ee, Eesti Vabariigi kohtute andmed ja rekvisiidid

politsei.ee, Eesti Politsei

riigikohus.ee, Eesti Vabariigi Riigikohus

just.ee, Eesti Vabariigi Justiitsministeerium

vangla.ee, Eesti Vabariigi vanglateenistus

advokatuur.ee, Eesti Advokatuur

riigiteataja.ee, Eesti Vabariigi seadused

prokuratuur.ee, Eesti Vabariigi Prokuratuuri andmed ja rekvisiidid

notar.ee, Eesti Vabariigi Notarite Koda

kpkoda.ee, Eesti Vabariigi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

TEENUSED

Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners tegutsemisvaldkond on väga lai ning me nõustame kliente sisuliselt kõigis õigusküsimustes, olles siiski keskendunud peamiselt tsiviil- ja haldusõigusele. Samas arvestades klientide vajadustega ja õigussuhete keerukusega on advokaadibüroo advokaadid esindanud ja kaitsnud kliente ka kriminaal- ja väärteomenetlustes.

property

Asjaõigus on õigusvaldkond, mille ülesandeks on reguleerida eelkõige omandiõiguse erinevaid aspekte nagu omand, ühisomand ja kaasomand, kinnis- ja vallasvaratehingud ning omandit piiravaid teiste isikute õigusi (omand, servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigused, kinnistusraamat). Lisaks hõlmab asjaõigus ka maa- ja omandireformiga seotud küsimusi nagu ettevõtete ja maa erastamine ning õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara tagastamine

 

 

construction

Nõustame ja esindame arendajaid, ehitajaid, kinnisasjade omanikke nii detailplaneeringute menetlustes, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise menetlustes, kui ka vastavate haldusaktide vaidlustamisel. Jagame oma teadmisi lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel nii ehitamise alustamisest kuni ehitise vastuvõtmiseni. Nõustame ehitajaid ja tellijaid igasuguste lepinguliste vaidluste ning ehitise garantiiga seotud vastuolude juures. Ehitus- ja planeerimisõigus sisaldab endas veel ehitusjärelevalve ja kinnisvaraarenduse alaseid küsimusi. Lisaks nõustame ja esindame riigihangetel hankijaid ja pakkujaid.

 

 

courtroom law inside 000017164684Medium

Aitame lahendada haldusasju, mis kuuluvad lahendamisele halduskorras ning halduskohtus. Kaebused ja protestid, mis on esitatud avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu isiku korralduse, käskkirja, otsuse, ettekirjutuse või õigusakti peale, mis on antud avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumi reguleerimiseks ning mis kuuluvad lahendamisele halduskohtus.

 

 

Intellectual Property

Nõustame kliente tootedisaini, arvutitarkvara, domeeninime, andmekaitset ja andmebaase puudutavates küsimustes kui ka konfidentsiaalsuskokkulepete ja litsentsimise tehingutes. Samuti pakume oma klientidele intellektuaalse omandi auditi läbiviimist, mille kaudu saavad meie kliendid suurendada intellektuaalse omandi õigustest tulenevat kasu. Pakume õigusteenust lepingute koostamisel ja analüüsimisel, samuti lepingutingimuste läbirääkimistel.

 

 

tax law

Maksuõigus kui õigusharu puudutab maksude olemust ja eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid, maksuõiguse üldpõhimõtteid, maksunõuete- ja kohustustega seonduvat ning maksumenetlust.

Advokaadid nõustavad kliente nii tehingute maksustamisega seotud küsimustes, maksuplaneerimises, maksumenetluses, maksuvaidlustes ja muudes maksustamisalastes küsimustes.

 

 

ugolovnoe

Kuritegu on raske seaduse rikkumine. Selleks, et saaks rääkida kuriteost, peab teo toimepanija olema süüdi nii oma tegevuse, kui ka oma tahtluse poolest. Koos teiste tunnustega moodustub igal konkreetsel juhul kuriteo koosseis. Kuriteo kooseisu koos süü küsimuse selgitamisega teeb kindlaks kohus.
Osutame oma klientidele kaitset eeluurimisel ja kohtus ning esindame tsiviilhagejat kriminaalprotsessis.

 

 

court

Tegeleme kohtuväliste ja kohtueelsete vaidluste lahendamisega ning esindame kliente tsiviil- ja haldusasjades kõigis kohtuastmetes, lisaks esindame kliente ka arbitraažimenetlustes.

 

 

 

finance

Nimetatud valdkonnas anname oma klientidele nõu eelkõige selliste teemade kohta nagu laenud, hoiused, hoiuste tagamine, valuutad, väärtpaberid, investeerimisfondid, arveldusarvete avamine jms.

 

 

 

 

bankruptcy

Pankrot on võlgniku püsiv maksejõuetus ehk võlgniku varaline seisund, kus võlgnik ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja tulenevalt võlgniku majanduslikust olukorrast ei ole see suutmatus ajutine. Pankroti kuulutab välja kohus. Pankroti väljakuulutamise avalduse esitab kohtule kas võlgnik ise, tema võlausaldajad, võlgniku pärijad või teised seadusega määratud isikud. Esindame pankrotimenetluses nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke.

 

Saneerimine on abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks. Ehk teiste sõnadega ettevõtte tervendamise läbi tegevuse jätkamine.

family law2

Perekonnaõigus on perekondlikke suhteid reguleerivate eraõiguslike õigusnormide kogu. Siia kuuluvad abielust ning põlvnemisest tulenevad suhted, samuti eestkoste ja hooldus. Lisaks elatise nõuded ning ühisvara jagamise küsimused. Perekonnaõigusega tihedalt seotud on ka pärimisõigus.

 

 

employment

Tööõiguse valdkond hõlmab nii töötaja kui tööandja õigusi ja kohustusi, mis seisnevad töölepingu sõlmimises, töölepingu lõpetamises ja ülesütlemises, koondamises või vallandamises ning sellest tulenevate vaidlustega. Samuti esindame kliente töövaidluskomisjonis või kohtus töövaidluse lahendamisel. Kokkuvõtvalt tegeleme kõikide küsimustega, mis on seotud töötaja ja tööandja vahelise suhtega.

 

 

debt

Võlaõigus on kontinentaaleuroopa õigussüsteemides eraõiguse osa, mille reguleerimise objektiks on võlasuhted. Võlaõigus jaguneb kaheks haruks: lepinguõigus ja lepinguväliste võlasuhete õigus (lepinguvälised kohustused). Võlaõigus reguleerib lisaks ka kahjude hüvitamisega seonduvat.

Lepinguõigus sisaldab endas erinevate lepingute koostamist ja nende õiguslikku analüüsi. Lepingute üldiseks liigituse aluseks on järgmine loetelu:
• müügi-, vahetus-, kinke- ja pärandamislepingud
• üüri- ja rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud
• laenu-, krediidi- ja liisingulepingud
• töö- ja teenistuslepingud
• teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus-, agendi-, komisjoni-, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
• seltsingulepingud
• kindlustuslepingud
• faktooringulepingud jm nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
• lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms)

commercial

Äriõiguse valdkonnas pakume oma klientidele nõu alates ettevõtte asutamise protsessist kuni ettevõtte likvideerimise lõpuleviimiseni. Eelnimetatule lisaks tegeleme igapäevaselt nõustamisega mis on seotud aktsionäride või osanike vaheliste suhetega, aktsionäride või osanike vahelised ja juhtkonna, nõukogu ja/või üldkoosoleku vahelised suhted ja lepingud, ettevõtete kapitali suuruste muutmised, üldkoosolekute korraldamised ja läbiviimised ning ettevõtete restruktureerimised, ühinemised ja jagunemised ning ettevõtete ja selle varade omandamised ja võõrandamised.

 

 

citizenship

Inimese õigus kodakondsusele ja vabale liikumisele on inimese üks tähtsamaid õigusi ja vabadusi. Kodakondsus loob stabiilse poliitilise-õigusliku sideme inimese ja riigi vahel, kelle kodanik ta on; kodakondsus loob inimese ja riigi vastastikused õigused ja kohustused. Elamisluba on vastava riigi poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse ja aluse vabaks sissesõiduks riiki ja väljasõiduks riigist elamisloa kehtivusaja jooksul. Konsulteerime oma kliente kodakondsuse küsimustes Euroopa Liidu riikides, mis on seotud kodakondsuse andmisest keeldumise ning varem väljastatud kodakondsuse kehtetuks tunnistamise vaidlustega; samuti konsulteerime kodakondsuse saamiseks dokumentide esitamisel. Konsulteerime oma kliente Euroopa Liidu riikides elamisloa saamiseks dokumentide esitamisel. Samuti esindame kohtutes klientide huve kodakondust ja elamislubade puudutavates vaidluses.

 

immigration

Immigratsiooniõiguse valdkonnas nõustame kliente seoses nii ajutise elamisloa esmase taotlemise ja pikendamisega ning sellega seotud menetlustega. Lisaks elamisloaga seonduvale küsimustele oleme abiks viisa taotlemisel ning sellega seotud küsimuste lahendamisel. Samuti on meie advokaatidel laialdased kogemused kodakondsusega seotud vaidluste lahendamisel ning varjupaigataotlejatega seotud küsimuste lahendamisel. Tulenevalt eeltoodust pakume järgmisi teenuseid:
• Eesti elamisloa taotlemiseks ja pikendamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja esitamine;
• viisa taotlemisega seotud vajalike dokumentide koostamine ja taotluste esitamine;
• immigratsiooniõiguse alane nõustamine ja abi muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamine;
• nõuete ettevalmistamine immigratsiooniotsuste vaidlustamiseks;
• klientide esindamine riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutustes;
• kohtuvaidlused.

 

 

Veel artikleid...

Alamkategooriaid